ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V VRTCU S PROCESOM SAMOEVALVACIJE

 

Samoevalvacija je v letnem delovnem načrtu opredeljena kot prednostna naloga in kot pomembna prvina v zagotavljanju kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja. Samoevalvacija nas spodbuja, da prevzamemo aktivno odgovornost do svojih varovancev, njihovih staršev in do širše skupnosti ter s tem izrazimo svojo integriteto in kredibilnost. Opremljena je z osnovnim ciljem, okvirnim potekom, z odgovornimi osebami za izvedbo ter z načini spremljanja in preverjanja zastavljenih razvojnih značilnosti za vsakega otroka. Vzgojiteljica preko opazovalnih listov spremlja in preverja, kako otrok napreduje v razvojnih značilnostih. Samoevalvacija poteka v vseh oddelkih otrok preko aktivov vseh strokovnih delavcev po starosti otrok.

V timu za samoevalvacijo sodelujejo ravnateljica, obe pomočnici ravnateljice, svetovalna delavka in vodje strokovnih aktivov po starosti otrok. Aktiv vodij aktivov pripravi celoletni načrt dela strokovnih aktivov na podlagi pripravljenih opazovalnih listov z razvojnimi značilnostmi po starosti otrok na področju zaznavnega in kognitivnega razvoja, govornega razvoja, čustvenega in socialnega razvoja ter gibalnega razvoja.

Osnovni namen samoevalvacije je spremljanje vsakega otroka, njegovega razvoja in napredka, kar je po mnenju presojevalcev iz ‘Kakovosti za prihodnost vzgoje in izobraževanja’ primer odlične prakse zavoda, ki ga lahko predstavimo širši družbeni javnosti. Eden od ključnih poudarkov pri uvajanju procesa samoevalvacije je umeščenost le-te v obstoječe dejavnosti načrtovanja, izvajanja, poročanja in uvajanja izboljšav. V kolikor otrok zamenja oddelek, enoto ali vzgojiteljico, se opazovalni list za spremljanje njegovega razvoja prenese. Odločili smo se, da vsako šolsko leto  nadaljujemo z opazovanjem zastavljenih razvojnih značilnosti otrok, da jih ponotranjimo in tako lažje vnašamo v vsakodnevno delo z otroki. Ob koncu šolskega leta strokovni delavci v oddelkih vnesejo število otrok v skupno tabelo zavoda, ki so dosegli posamezno razvojno značilnost za posamezno starost in posamezno področje. Rezultati so prikazani v celoletnem samoevalvacijjskem poročilu Vrtca Kurirček Logatec kot Statistična obdelava podatkov in so pomemben del evalvacije vzgojno izobraževalnega  dela.

V samoevalvacijo je vključenih trenutno vseh 44 oddelkov otrok, vse vzgojiteljice, pomočniki vzgojiteljic in pomočniki vzgojiteljic, ki so na delovnih mestih za sočasnost po enotah ter vodstvo. Izvedli bomo 3 aktive, izmenjavali in izboljševali dobro prakso spremljanja razvojnih značilnosti otrok s področja govora, gibanja, zaznavanja in kognicije, čustev in socialnega razvoja otrok. Skupaj dosegamo, da so otroci kar najbolj uspešni in ugotavljamo, kje lahko strokovni delavci še naprej izboljšujemo svoje kvalitetno delo ter načrtujemo in izvajamo dejavnosti tako, da bodo lahko naši varovanci bolje in hitreje napredovali v svojem osebnem razvoju.

Vrtec Kurirček Logatec, šolsko leto 2018/2019

(Skupno 1.147 obiskov, današnjih obiskov 1)