KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:

JAVNEGA VZGOJNO-VARSTVENEGA ZAVODA VRTCA KURIRČEK LOGATEC

Kazalo:

 1. Osnovni podatki o katalogu
 2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerim razpolaga
 3. Opis dostopa do drugih informacij javnega značaja
 4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv organa: Vrtec Kurirček Logatec, Notranjska cesta 7a, 1370 Logatec
Odgovorna uradna oseba: Brigita Česnik ravnateljica

Datum prve objave kataloga: 1. 1. 2009
Datum zadnje spremembe: 29. 10. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.vrtec-logatec.si
Druge oblike kataloga: tiskana oblika, dostopna v upravi vrtca Notranjska cesta 7a, 1370 Logatec

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIM RAZPOLAGA

2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa
Delovno področje: predšolska vzgoja
Kratek opis področja delovanja organa: Vrtec Kurirček Logatec je javni zavod, katerega temeljna naloga so vzgoja, varstvo in učenje predšolskih otrok ter pomoč staršem pri celoviti vzgoji njihovih otrok in omogoča enakovredne pogoje za optimalen razvoj vsakega posameznika.Izvaja javno veljavni program Kurikulum za vrtce (1999), (http://www.mss.gov.si)

Programi predšolske vzgoje, ki jih vrtec izvaja glede na trajanje:

-dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur dnevno.

 • enota Centralni vrtec, Notranjska cesta 7a, 1370 Logatec
 • enota Tabor, Gorenjska cesta 1a, 1370 Logatec
 • enota Rovte, Rovte 97, 1373 Rovte,
 • enota Hotedršica, Hotedršica 120, 1372 Hotedršica
 • enota Pod Košem, Pavšičeva ulica 30, 1370 Logatec
 • enota Tičnica, Tržaška cesta 105, 1370 Logatec
 • enota Laze, Laze 57, 1370 Laze

Organigram zavoda:
VRTEC KURIRČEK LOGATEC
A) UPRAVNO GOSPODARSKI SEKTOR
Uprava:

 • Ravnateljica vrtca VII/1
 • Pomočnik ravnatelja VII/2
 • Tajnik VIZ VI
 • Računovodja VI
 • Knjigovodja V

Vzdrževalna služba:

 • Hišnik IV
 • Čistilka II
 • Perica II
 • Šivilja IV

Kuhinja:

 • Glavni kuhar V
 • Vodja Kuhinje IV
 • Kuhar IV
 • Kuhinjski pomočnik III
 • Kuharski pomočnik II

B) PEDAGOŠKO STROKOVNI SEKTOR

 • Vzgojitelj VII/1
 • Vzgojitelj predšolskih otrok-pomočnik vzgojitelja V

C) STROKOVNO SVETOVALNI SEKTOR

 • Svetovalni delavec VII/2
 • Organizator zdravstveno higienskega režima VII/1
 • Organizator prehrane VII/1

Ustanovitev: Vrtec je bil ustanovljen 16. 12. 1959 z odločbo št. 0/12367/3, pod imenom Vzgojno varstveni zavod Logatec s sedežem na Notranjski cesti 4, v Logatcu. Leta 1978 se je sedež vrtca prenesel na novo lokacijo, na Notranjsko cesto 7a, Logatec, kjer je še danes. Leta 1979 se je, vrtec preimenoval v Vzgojno varstveni zavod Kurirček, leta 2007 pa v Vrtec Kurirček Logatec.

Dejavnosti zavoda:

 • P 85.100 Predšolska vzgoja
 • I 56.29 Druga oskrba z jedmi,
 • R 93.2 Druge dejavnosti za prosti čas
 • L 68.20 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 • G 47.8 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
 • N 82.30 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

2.2 Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Kontaktna uradna oseba:

Brigita Česnik ravnateljica
Telefon: 01/ 759 04 00
e-pošta:  vrtec.kurircek(at)vrtec-logatec.si

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti

z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi (povezave na državne registre predpisov):

Predpisi lokalnih skupnosti:

 • Občina Logatec

2.4 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:

 • Letni delovni načrt vrtca – dostopen v fizični obliki na upravi vrtca
 • Dolgoročni cilji vrtca, vizija in vrednote
 • Poslovnik zavoda

2.5 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 • sodni postopki zaradi izterjave dolgov pri starših
 • sprejemanje otrok v vrtec v skladu z Zakonom o upravnem postopku

2.6 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc:
Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005, 25/2008):

 • evidenca vpisanih in vključenih otrok
 • evidenca plačil staršev
 • evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč
 • evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna

Javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci oziroma v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov

2.7 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk:

2.8 Najpomembnejši vsebinski sklopi informacij javnega značaja
Vsebinski sklopi informacij:

 • Podatki o zavodu in predstavitev
 • Cilji vrtca, vizija, poslanstvo, vrednote
 • Ponudba programov
 • Zdravstveni program in prehrana
 • Povezovanje in sodelovanje s starši
 • Pravice staršev in otrok
 • Obveznosti staršev do vrtca

3.OPIS DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Dostop preko spleta na spletnem naslovu: http://www.vrtec-logatec.si
 • Fizični dostop na lokaciji Vrtca Kurirček Logatec, Notranjska cesta 7a, Logatec
 • Osebni obisk:

vsak delovni dan pri ravnateljici vrtca
uradne ure od 7h do 15h s poprejšnjo najavo

4.SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

 • o vpisu otrok
 • o čakalnih vrstah
 • o številu prostih mest po enotah

5. DRUGE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam posameznih dokumentov z informacijami javnega značaja:

(Skupno 1.554 obiskov, današnjih obiskov 1)